HomeCampanii si concursuriREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE « ASUS – MAGIA PRIMAVERII »

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE « ASUS – MAGIA PRIMAVERII »

ART.1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1 Organizatorul campaniei promotionale “ASUS – MAGIA PRIMAVERII” (denumita in continuare “Campania”) este ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata de Dna. Alexandra Hulea.
1.2 Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.3 Regulamentul Campaniei “ASUS – MAGIA PRIMAVERII” este disponibil pe perioada de desfasurare a Campaniei, pe site-ul www.techinstyle.ro. Totodata, prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa [email protected]. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, care se va face pe site-ul www.techinstyle.ro.

ART.2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul a doua evenimente de cate trei zile, organizate in
AFI Palace Cotroceni Mall si magazinul Flanco din AFI Palace Cotroceni Mall, in perioadele: 28.02 – 02.03.2014 intre orele 15.30 – 20.30 si 07.03 – 09.03.2014 intre orele 15.30 – 20.30.
2.2. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la
cunostiinta publica, prin postarea actului / actelor aditionale Regulamentului in acelasi loc unde se afla postat acesta.
2.3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.
ART.3 DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 14 ani si sunt posesorii unui act de identitate oficial, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).
3.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
3.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
ART.4 MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Pentru a putea participa la Campanie orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va fi prezenta la evenimentul “ASUS – MAGIA PRIMAVERII”, asa cum este el mentionat la art. 2.1 de mai sus trebuie sa se intalneasca cu promoterii ASUS prezenti in locatia mentionata la punctul 2.1., sa participe la prezentarea produselor ASUS realizata de catre promoteri si sa completeze sau sa furnizeze complet datele necesare participarii in Campanie (nume, prenume, e-mail, telefon), care se vor introduce in fisierele electronice aflate pe laptopurile ASUS detinute de promoteri.
4.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inexactitatile referitoare la datele furinzate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a datelor, care vor constitui modalitatea de contactare, validare si acordare a premiilor.
ART.5 PREMIILE
5.1 In cadrul prezentei Campanii se vor acorda Participantilor, prin tragere electronica la sorti, urmatoarele premii:
• Premiul 1 – 1 Fonepad ASUS ME371MG;
• Premiul 2 – 1 Rucsac ROG;
• Premiul 3 – 1 Mouse ROG GX-1000;
• Premiul 4 – 1 Router Wireless ASUS RT-N10U_B, care se vor acorda conform conditiilor stipulate la punctul 6.1.
5.2 Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Campanie este de 1200 RON/eveniment (TVA exclus).
5.3 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului / nu vine sa isi ridice premiul in termenul stabilit), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.4 Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la punctul 6 din prezentul Regulament.
ART.6 ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
6.1. Castigatorii premiilor Campaniei se vor desemna prin tragere electronica la sorti, dupa cum urmeaza:
Pentru Participantii la Campanie care respecta prevederile punctului 4.1., se va efectua cate o tragere la sorti electronica din baza de date de persoane inscrisa pe laptopurile promoterilor in fiecare perioada de desfasurare a Campaniei. Particpantii dintr-o perioada a Campaniei nu vor mai particpa in alta perioada a Campaniei. Fiecare tragerea la sorti electronica se va face in decurs de maxim 30 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei perioade a Campaniei. La fiecare tragerea la sorti electronica, pentru fiecare premiu, se vor extrage doi castigatori, castigatorul principal si castigatorul de rezerva. Ordinea efectuarii extragerilor pentru fiecare premiu este urmatoarea: prima data se va extrage castigatorul principal, apoi se va extrage castigatorul de rezerva. In urma efectuarii tragerii la sorti, castigatorii principali vor fi contactati telefonic/pe e-mail in maxim 10 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii, pe numarul de telefon/e-mail-ul comunicat de acestia in chestionar, li se va comunica scopul apelului/e-mailului si li se va solicita sa confirme participarea la aceasta Campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar si sa trimita o copie scanata dupa actul de identitate pe e-mailul [email protected] . In conditiile in care castigatorul este minor, confirmarea datelor personale ale acestuia se va face numai dupa ce parintele/tutorele/reprezentantul legal (dupa caz) al acestuia este chemat la telefon si isi da acordul expres si neechivoc pentru ca datele minorului sa fie comunicate si prelucrate in vederea validarii si atribuirii premiului. In conditiile in care un castigator principal nu poate fi contactat de 3 ori in 5 zile lucratoare, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la castigatorul de rezerva, care va fi supus aceleiasi proceduri.
In conditiile in care nici castigatorul de rezerva nu va raspunde la telefon/e-mail si/sau nu va confirma participarea la aceasta Campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar, premiul astfel neacordat va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.2. Premiile acordate prin tragerea la sorti electronica vor trebui ridicate personal de catre castigatori de la locatia care va fi indicata in corespondenta cu acestia sau va fi trimisa prin curier, in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora, printr-o intelegere prealabila asupra datei si orei, incheindu-se un proces verbal de predare-primire in acest sens. Premiile Campaniei vor fi predate castigatorilor pe baza de BI/CI, dupa caz. Predarea premiilor se va face pe baza de proces verbal de primire-predare care va fi semnat de castigator.
6.3. In conditiile in care castigatorul este minor, predarea premiului se va face in prezenta parintelui/tutorelui/reprezentantului legal (dupa caz) al acestuia.
6.4. Castigatorii desemnati prin tragerile la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
6.5. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti/castigatori si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorilor Campaniei, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE. LTD., Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire de catre reprezentantii ASUS GLOBAL PTE. LTD.
6.6. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate de acestia vor fi facute publice pe pagina de Facebook ASUS Romania.
ART. 7 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Inregistrarea Participantilor in Campania “ASUS – MAGIA PRIMAVERII” prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantilor cu clauzele acestuia.
7.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei “ASUS – MAGIA PRIMAVERII” in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.
7.3. Prin furnizarea / completarea datelor personale, Participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE. LTD. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiilor, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania “ASUS – MAGIA PRIMAVERII” sau alte actiuni desfasurate in viitor. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelucra, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, sa trimita ocazional obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare fara alte obligatii sau plati fata de persoana Participantului.
7.4. ASUS GLOBAL PTE. LTD. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau a operatorului de marketing direct al ASUS GLOBAL PTE. LTD.
7.6. La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, adresata in scris catre sediul situat in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, ASUS GLOBAL PTE. LTD. se obliga:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
7.7. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. ASUS GLOBAL PTE. LTD. poate solicita Participantilor castigatori acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. Organizatorii se obliga ca orice dezvaluire catre public:
– sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei – va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
– toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu campaniile publicitare implementate.

ASUS GLOBAL PTE. LTD.

Alexandra Hulea